youtube-icon
İSTATİSTİK VE TEKNİK ÇALIŞMALAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kurumsal Kimlik ve Logolar
9 Adımda ZDS
Katılım Sigortacılığı
Gerekli Bilgi Ve Belgeler
Hasar Avans Talebi
Hasar Anında Yapılması Gerekenler
İnteraktif Deprem Haritası
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Basın Odası
Videolar ve Paylaşımlar
EN
Talep Yönetim Sistemi Aydınlatma Metni

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (Bundan böyle “DASK” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 sayılı Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere, DASK’ın iş ve işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) sigorta veya reasürans şirketleri arasından belirlenecek bir şirket tarafından teknik işletici sıfatıyla yürütülür. Bakanlık, DASK’ın iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla teknik işletici ile en fazla beş yıllık süre için sözleşme yapar ve bu sözleşme aynı usule göre yenilenebilir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:
Bu kapsamda Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, talep yönetim sisteminde oluşturulan taleplerin yanıtlanması ve takip edilmesi amacıyla temin edilen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Talep ve Şikayet Bilgisi” gibi kategorilere giren kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5/2-a maddesinde “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” , 5/2-c maddesinde “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” , 5/2-ç maddesinde “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 5/2-e maddesinde “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir. 


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


DASK kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği uyarınca işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken DASK iş ve işlemlerini yürüten teknik işletici şirket ile, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi (“SBM”), mahkemelerle, Adalet Bakanlığı ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile Kanun’un 8. maddesine uygun olarak paylaşacaktır.  


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ


DASK, talep yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda sayılan verilerinizi tarafımıza “info@dask.gov.tr” mail adresimiz üzerinden veya telefon ile arayarak iletmeniz vasıtasıyla toplamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ


İlgili kişi olarak DASK’a başvurarak;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak DASK’a iletmeniz durumunda DASK talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DASK Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Detaylı bilgi için https://www.dask.gov.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 
 

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Sitemizde, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak dask.gov.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni içindeki hükümleri kabul etmiş sayılacaksınız.
X