youtube-icon
İSTATİSTİK VE TEKNİK ÇALIŞMALAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kurumsal Kimlik ve Logolar
9 Adımda ZDS
Katılım Sigortacılığı
Gerekli Bilgi Ve Belgeler
Hasar Avans Talebi
Hasar Anında Yapılması Gerekenler
İnteraktif Deprem Haritası
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Basın Odası
Videolar ve Paylaşımlar
EN
ZDS Bilgilendirme Uyarılar

        A. UYARILAR

 1. Sigortalı olarak poliçe üzerinde belirtilen adres ve telefon bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Size gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve hasar anında ulaşılabilmesi için geçerli bir GSM numarasının ve doğru adresin mutlaka belirtilmiş olması gerekmektedir. Poliçede basılı olarak bu bilgiler bulunmuyorsa, ilgili Sigorta Şirketi veya acentenizi arayarak güncelleme işlemini mutlaka gerçekleştirin.
 2. Poliçe üzerinde belirtilen ve Zorunlu Deprem Sigortasına ait Özel Şartları mutlaka okuyunuz.
 3. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’nı dikkatlice okuyunuz.
 4. Teminat dışı hâller için ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’na bakınız.
 5. Tapu’da ticarethane olarak kayıtlı taşınmazlar ve tamamı ticarethane olarak kullanılan binalardaki taşınmazlara Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.
 6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabilir.
 7. Poliçe düzenlenirken mutlaka konutunuzun/dairenizin toplam brüt yüzölçümünü belirtiniz. Konutunuzun yüzölçümünün düşük beyan edilmesi hasarın eksik olarak ödenmesine neden olacaktır.
 8. Poliçe primine etki eden bina inşa tarzı ve bina inşa yılı bilgilerini poliçede doğru olarak yazıldığını kontrol ediniz. Yanlış beyan hasarın eksik olarak ödenmesine neden olacaktır.
 9. Orta ve ağır derecede deprem hasarı bulunan binalar sigortalanamaz.  Binanın poliçe düzenlenmeden önce hasarlı olduğunun tespit edilmesi halinde hasar ödemesi yapılamaz.
 10. Sigorta priminin ödenmemesi durumunda sigortacı tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.
 11. Sigorta priminin tamamı peşin olarak ödenir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.
 12. Poliçenizin varlığını ve bilgilerini https://dask.gov.tr/tr/police-sorgulama linkini tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

     B. HASAR-RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ

 1. Konutunuz/dairenizde deprem hasarı meydana gelmesi durumunda en kısa sürede, DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU’na (ALO DASK 125 veya DASK adına, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesini düzenleyen Sigorta Şirketi ve/veya Acentesine) başvuruda bulununuz.
 2. Bildirim esnasında, doğal afet sigortaları tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

     C. TAZMİNAT

Sözleşmenin kurulması sırasında verilen teminat tutarının doğru olduğuna dikkat ediniz. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ödenecek azami tutar poliçe üzerinde yazılı sigorta bedelinden fazla olamaz.

      D. TAZMİNAT ÖDEMESİ

 1. Tanzim edilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilmiştir.
 2. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ulaşmasından itibaren mevzuat ve ilgili genel şartta öngörülen azami süre içinde  Kurum tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
 3. Doğal Afet Sigortaları Kurumu tahkim sistemine üyedir.

     E. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için ilgili sigorta şirketlerine başvuruda bulunulabilir https://dask.gov.tr/tr/yetkili-sigorta-sirketleri. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

     F. KAPSAMDAKİ BİNALAR

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.  6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,için de geçerlidir.

     G. KAPSAM DIŞINDA KALAN BİNALAR

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

     H. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

     İ. TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

Zorunlu Deprem Sigortası,binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremdenbağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

     J. AZAMİ TEMİNAT LİMİTİ

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 1 Milyon 272 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

     K. PRİM HESAPLAMA

Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir. Prim tutarınızı hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alabileceğiniz en yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır. Teminat tutarınız, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarınız da hesaplanır.  7 risk bölgesi ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 tarife fiyatı bulunur:

Detaylı bilgi için, https://dask.gov.tr/tr/tarife linkini tıklayınız.

     L. HASAR İHBAR NOKTALARI

Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, teminat kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için aşağıda belirtilen ihbar noktalarını aramaları gerekmektedir.

İhbar noktalarından alacağınız bilgi ve yönlendirmelerle,hasarınızın tespit ve tazmini için gerekli işlemleriniz en hızlı şekilde uygulamaya alınır.

     M. HASARDA GEREKLİ BELGELER

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan küçük ya da büyük maddi zararlar için tazminat talep edilebilir. Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın,poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu Bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya cep)

Ayrıca, sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konuda DASK'a bilgi verilmelidir.

     N. HASAR TESPİT GÖREVLİLERİ

Deprem sonrasında hasar ihbarınızı yaptıktan sonra olay yerine,sürecin yönetimine uygun olan en kısa sürede, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri gönderilir.

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır.

İnceleme ve tespit raporlarını hazırlayan görevliler,sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli hasar eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.

Hatırlatmak isteriz ki tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması,teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın ve bilginin sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerinide hızlandırır.

     O. HASAR TİPLERİNE GÖRE BİNA SİGORTALAMASI

Binanızı, daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile, hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Söz konusu kriterleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Hasar görmüş binalar, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından“Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.

Ağır Hasarlı Binalar: Resmi kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve “ağır hasarlı” olarak tespit edilen binaların sigortalanması mümkün değildir.

Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen, binanın “oturabilir” durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.

Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

     P. TAZMİNAT ÖDEME SÜRECİ

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.

Zorunlu Deprem SigortasıGenel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılır.

 

R. KATILIM SİGORTACILIĞI  

Katılım Sigortacılığı hakkında bilgilendirmeye https://www.dask.gov.tr/tr/katilim-sigortaciligi linkinden ulaşabilirsiniz.

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Sitemizde, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak dask.gov.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni içindeki hükümleri kabul etmiş sayılacaksınız.
X