youtube-icon
İSTATİSTİK VE TEKNİK ÇALIŞMALAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kurumsal Kimlik ve Logolar
9 Adımda ZDS
Katılım Sigortacılığı
Gerekli Bilgi Ve Belgeler
Hasar Avans Talebi
Hasar Anında Yapılması Gerekenler
İnteraktif Deprem Haritası
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Basın Odası
Videolar ve Paylaşımlar
EN
Tarife

Resmi Gazete Tarihi: 28/12/2023
Resmi Gazete Sayısı: 32413

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Tarife

MADDE 2 - (1) Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1.167 TL, 1.036 TL, 881 TL, 826 TL, 621 TL, 441 TL ve 300 TL’den az olamaz.

Yapı Tarzı I. Grup ‰ II. Grup ‰ III. Grup ‰ IV. Grup ‰ V. Grup ‰ VI. Grup ‰ VII. Grup ‰
Betonarme 2,33 2,07 1,76 1,65 1,24 0,88 0,60
Diğer 4,10 3,51 3,08 2,88 2,31 1,54 0,90

(2) İnşaat ruhsat yılı 2000 öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.

(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.

(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir.

(6) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %20 oranında indirim yapılır.

(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmaz.

(8) Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. 

(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.

Azami Teminat Tutarı

MADDE 3 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 1 Milyon 516 bin 428 TL'dir.

Sigorta Bedelinin Tespiti

MADDE 4 –(1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 3’üncü maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz. 

 

01.01.2024

01.02.2024

01.03.2024

01.04.2024

01.05.2024

01.06.2024

01.07.2024

01.08.2024

ÜFE Artış (%)

 

1,0114

1,0414

1,0374

1,0329

1,0360

1,0196

1,0138

Betonarme Birim (TL)

6.000

6.068

6.320

6.556

6.772

7.015

7.153

7.252

Diğer Birim (TL)

4.000

4.046

4.213

4.371

4.514

4.677

4.769

4.834

Azami Teminat Tutarı (TL)

1.272.000

1.286.501

1.339.762

1.389.869

1.435.596

1.487.277

1.516.428

1.537.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeller, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılır. Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınır. Aylık metrekare bedelindeki değişiklik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sigorta şirketlerine otomatik olarak iletilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında belirlenen sigorta bedeli ile 3 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan bedel, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre zarfında sigorta bedelinin tespitine esas metrekare bedelinde artış olması halinde herhangi bir ek prim alınmaksızın artış oranında artırılır.

(4) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, birinci fıkra ile belirlenen, ikinci fıkraya göre endekslenen sigorta bedelini sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara göre yeniden belirlemeye yetkilidir.”

GEÇİCİ MADDE 5 

(1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan artışlar, ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddede yapılan değişiklikler, 1/1/2024 ve sonrası düzenlenen poliçeler için uygulanır.

(3) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi

1/1/2024 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigortanın Süresi

MADDE 6 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır. Süresi dolan poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenir.

Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili

MADDE 7 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, Doğal Afet Sigortaları Yönetim Kurulunca belirlenen şartlara bağlı olarak kredi kartıyla veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

(2) Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir.

(3) Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında belirtilen zorunlu haller dışında, düzenlenmiş bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sonlandırılamaz. Yürürlük tarihinin sona ermesine 60 gün veya daha az kalan poliçelerle sınırlı olmak üzere, yenilenen poliçelerin yürürlüğe girmeden önce iptal edilmesi mümkündür.

Komisyon

MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir. Yenileme poliçeleriyle sınırlı olmak üzere, bu oranlar sırasıyla %15 ve %20 olarak uygulanır.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye; yenileme poliçelerinde ise 3 TL’si sigorta şirketine, 12 TL’si acenteye aittir. Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Doğrudan satış uygulamalarında hizmet alınan kuruluşlara ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhtiyari Sigorta

MADDE 9 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamaz. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların yeniden yapım değerinin 4’üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

(2) Deprem teminatı içeren tüm sigorta poliçeleri yapılırken sigorta şirketleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortasının varlığı kontrol edilir, yapılmamışsa sigortalıya bilgi verilerek ilgili sigorta şirketi tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ

MADDE 10 – (1) 25/11/2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu tebliğ 01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

1 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 28/12/2023 tarih ve 32413 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “640 bin” ifadesi “1 milyon 339 bin 762TL'dir” ifadesi ile değiştirilmiştir.

2 28/12/2023 tarih ve 32413 sayılı RG’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tablo değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi şekli aşağıda yer almaktadır:

Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
A-Betonarme 6.000
B-Diğer 4.000
Tebliğ’in Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sayısı
31.12.2016 29935
17.01.2018 30304
07.09.2019 30881
27.12.2019 30991
19.01.2021 31369
17.11.2021 31662
25.11.2022 32024
28.12.2023 32413
   

 

 

Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum lorem ipsum dolor sit amet.
Sitemizde, hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak dask.gov.tr Sitesi Çerez Aydınlatma Metni içindeki hükümleri kabul etmiş sayılacaksınız.
X