Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Tanım ve Kapsamı

1. ZDS’nin kapsamı nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (TCIP) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Sayfa Başı
2. ZDS bir tür vergi midir?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Sayfa Başı
3. ZDS’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

Sayfa Başı
4. Uygulamadaki yapı tarzları ve tanımları nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında üç tür yapı tarzı bulunur:

 • Çelik, Betonarme Karkas: Dış ve iç duvarlarıyla tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmış çelik veya betonarme taşıyıcı karkas ( kolon ve kirişler ) bulunan yapılardır. Çatısı çelik konstrüksiyonlu yapılar da bu grupta yer almaktadır.
 • Yığma Kâgir: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
 • Diğer: Yukarıdaki gruplara girmeyen kerpiç, ahşap vb. yapılardır.
Sayfa Başı
5. ZDS hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

için de geçerlidir.

Sayfa Başı
6. Hangi binalar ZDS kapsamında değildir?

Zorunlu Deprem Sigortası, aşağıda belirtilen bina türleri teminat kapsamı dışında değerlendirilir:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
 • Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.)
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar
Sayfa Başı
7. Köy yerleşim alanlarındaki binalar neden kapsam dışındadır?

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Sayfa Başı
8. İnşa halindeki konutlar için ZDS yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

Sayfa Başı
9. İşyerleri ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Sayfa Başı
10. ZDS ile sunulan teminat neleri içerir?

TCIP, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır:

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Sayfa Başı
11. ZDS’de hangi haller teminat dışında değerlendirilir?

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kar kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Tüm bedeni zararlar ve vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
Sayfa Başı
12. Apartmanlarda ortak alanlar için teminat sunulur mu?

Zorunlu Deprem Sigortası ile binalardaki;

 • Temeller,
 • Taşıyıcı sistem,
 • Ana duvarlar,
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar,
 • Tavan ve tabanlar,
 • Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar,
 • Çatılar ve bacalar
 • Asansörler
 • teminat altına alınır. Bunların dışındaki diğer ortak alanlar için isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden konut sigorta poliçesi teminatı alınabilir.
Sayfa Başı
13. ZDS ev eşyaları için veya yangın vb. riskler için de teminat sunar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilâk, tsunami ve yer kayması sonucu sadece binada oluşacak hasarlar için teminat sunar. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi teminatı alınması mümkündür.

Sayfa Başı
14. Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır.

“Hazine”, “Belediye” gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği "inşaat ruhsatı" bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda " inşaat ruhsatı" şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Sayfa Başı
15. Tapuda arsa, bağ, bahçe veya tarla olarak görünen alanlardaki binalarda ZDS uygulaması nasıldır?

2000 yılından önce inşa edilmiş ve tapu kaydında "arsa" veya "tarla" vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binaların “bağımsız mülkiyet”e konu olup olmadığı veya kat irtifakının tesis edilip edilmediği göz önünde bulundurulmaz; 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanun kapsamı gereği, Zorunlu Deprem Sigortası'na tâbi tutulur. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanı esas alınarak, arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilir.

Tapuda bu şekilde kayıtlı bulunan taşınmazın "arsa tapusu", taşınmazın özel mülkiyete tâbi olduğunu göstermekle birlikte binanın varlığını gösterir. Bu durumda sigortanın, arsa tapusuna ilişkin bilgilerin yanı sıra sigorta ettirenin beyanı esas alınarak yapılması gereklidir. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları da sigorta ettirenin beyanının esas alınmasını şart koşar.

Sayfa Başı
16. Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.

Sayfa Başı
17. Tapuda “ticarethane” olarak belirtilmiş ama kullanımda “mesken” olan bir daire için ZDS düzenlenebilir mi?

Daire tapuda ticarethane olarak belirtilmiş ise, mesken olarak kullanılsa da Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenemez. Bu gibi binalar için tapuda “cins tashihi” yapılması ve “ticarethane” ibaresinin “mesken” olarak değiştirilmesi gereklidir.

Sayfa Başı
18. Tapuda niteliği “konut” olarak belirtilmiş fakat edinme sebebi açıklamasında, "bodrum katta odunluk" olarak gösterilen bölümler için ZDS düzenlenebilir mi?

Bahsi geçen yer konut amaçlı ise, yani mesken olarak yapılmış ancak odunluk veya kömürlük amaçlı kullanılıyorsa ZDS yaptırılması gereklidir. Bu durumda söz konusu yerin ayrı tapusu da bulunmalıdır.  Eğer apartmanın genel odunluk veya kömürlüğü ise bu gibi  yerler için poliçe yaptırmak gerekli değildir. Apartmanın müşterek yerleri sigorta bedelinin içinde "zımni" olarak tanımlanır.

Sayfa Başı
19. Tapuda kat irtifakı niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş bina için ZDS düzenlenebilir mi?

Tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilen ilgili yerin tamamı mevcut durumda pansiyon olarak kullanılıyorsa, kullanım şekli “ticarethane” olarak nitelendirileceğinden Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalır. Eğer tapuda niteliği “pansiyon” olarak belirtilmiş fakat kullanım şekli “mesken” ise tapuda cins tashihi yapılarak, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Sayfa Başı
20. Tapusu alınmamış kooperatif konutları için ZDS yaptırılabilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Sayfa Başı
21. Kooperatif yönetiminin  iflası durumunda, yetkili kimse kalmadığında ve kişi üzerine tapu bulunmuyorsa, kooperatif belgesi ile ZDS yapılabilir mi?

Bina ve hisse sahipliğinin tespitini gösteren belgenin sağlanması halinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenebilir.

Sayfa Başı
22. ZDS yapıldığına dair kontrol noktaları nerelerdir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

Sayfa Başı
23. “Köy” olan yer, “belde " olduğunda ZDS düzenlenebilir mi?

Belediye mücavir alanlarında kalan ve belediyelerden hizmet alan meskenler için poliçe düzenlenmesi mümkündür.

Sayfa Başı
24. Kerpiç evler için ZDS düzenlenebilir mi?

“Diğer Yapılar” kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir.

Sayfa Başı
25. Gecekonduya ZDS düzenlenebilir mi?

Hazine arazisi üzerinde bulunmamak şartıyla, tapusu bulunan gecekondulara ZDS düzenlenebilir.

Sayfa Başı
26. KKTC'deki binalar için ZDS yaptırılabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası teminatı T.C. sınırları içinde geçerlidir. Bu yüzden KKTC'deki binalar için düzenlenemez

Sayfa Başı
27. Kamu yararına çalışan derneklere ait taşınmazlar için ZDS düzenlenebilir mi?

Söz konusu derneklere ait taşınmazlar 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbidir.

Sayfa Başı

Tapu ile İlgili Kavramlar

28. Yapı Kullanma Belgesi, “İnşaat Ruhsatı” yerine geçebilir mi?

Yapı Kullanma Belgesi (iskan belgesi / iskan müsaadesi), İnşaat Ruhsatı’nı da kapsar. Şartların oluşması açısından İnşaat Ruhsatı’ndan daha kapsamlıdır. Yapı Kullanma Belgesi her bağımsız bölüm için ayrı olarak ya da yapının tamamı için verilebilir.

Sayfa Başı
29. Arsa üzerine mesken yapılıp Kat Mülkiyeti Tapusu alındığında, Arsa Tapusu üzerinde değişiklik (tashih) yapılır mı?

Tapular sahibin elinde kalır; tapu dairesi tarafından geri alınmaz. Bir yerle ilgili birkaç tapu olabilir. Tapu kayıtları alenidir; önemli olan tapu dairesindeki kayıttır. Tapudaki bilgilerin gerçek olup olmadığı tapu kaydından öğrenilebilir. Tapu Senedi resmi belge olarak kabul edilmez. Sadece tapuda işlem yaptırmak için kullanılır.

Sayfa Başı
30. Tapuda “garaj” ve “bodrum” olarak görünen yerler için ZDS yapılır mı? Yapılıyorsa, ayrı poliçeler halinde mi olmalıdır?

Bu yerler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılır. Tapuda dairenin eklentisi olarak belirtilmişse, metrekareler birleştirilerek poliçe düzenlenir. Eğer bu yerler için farklı tapular bulunuyorsa, poliçeler ayrı olarak düzenlenmelidir.

Sayfa Başı

Poliçe Düzenleme

31. ZDS hangi sigorta şirketleri tarafından yapılır?

TCIP adına ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası düzenleme yetkisi, TCIP ile sigorta şirketi arasında imzalanan bir sözleşme ile tanımlıdır. Güncel Sigorta Şirketleri listesine www.dask.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayfa Başı
32. Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

 • Adı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişilikler için)
 • Sigortalanacak Binanın:
 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu
 • Meskenin (Dairenin):
 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli
 • Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.
Sayfa Başı
33. Kiracı kendi adına ZDS yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı Zorunlu Deprem Sigortasını "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, sadece ev sahibi adına yaptırabilir. Ancak her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödenir.

Sayfa Başı
34. Sigortalı yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için ZDS yaptırabilir mi?

Sigortalı, mevcut durumda yaşadığı ilden başka bir ilde bulunan konutu için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir.

Sayfa Başı
35. Aynı bina içinde birden fazla daire sahibi olanlar tek poliçe ile teminat alabilir mi?

Birden fazla bağımsız bölüm için tek bir poliçe düzenlenemez. İstenirse her  bir bağımsız bölüm için ayrı  poliçe düzenlenmelidir.

Sayfa Başı
36. Bir apartmanda daire sahibi kişi ZDS yaptırdığında ve hasar meydana geldiğinde, diğer daire sahiplerinin ZDS’si yoksa, nasıl bir yöntem uygulanır?

Diğer konut sahiplerinin poliçe yaptırmamış olması, yaptıranın tazminat ödemesi için engel teşkil etmez. Hasar durumunda tazminat ödemesi, poliçesini yaptırmış olan sigortalı daireye ödenir.

Sayfa Başı
37. Sigorta şirketleri ve acenteleri, ZDS kapsamındaki binalar için, ZDS poliçesi olmadan İhtiyari Deprem Sigortası poliçesi düzenleyebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalara isteğe bağlı konut sigorta poliçesi düzenlenebilmesi için, Zorunlu Deprem Sigortaları’nın olması gerekir. Aksi halde sigorta ve acenteler doğrudan İhtiyari Deprem Sigortası düzenleyemezler. Bununla beraber, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm/binanın değeri Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, Zorunlu Deprem Sigortası'nın yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından konut sigorta poliçesi yapılabilir.

Sayfa Başı
38. Yenileme işlemi hangi tarihe kadar yapılabilir?

Poliçe vade bitiminden 30 gün sonrasına kadar yenileme işlemi, indirimli olarak yaptırılabilir.

Sayfa Başı
39. Poliçe vadesi sona erdiğinde yenileme mutlaka eski sigorta şirketi ile mi yapılmak zorundadır?

Herhangi  bir yetkili acente ve banka şubesinden yenileme yaptırılabilir.

Sayfa Başı
40. Tapu birden fazla kişinin adına iken sigortanın tamamı sadece bir kişi için yapılabilir mi? Ya da hissedarlardan biri kendi hissesi oranında ZDS yaptırabilir mi?

Tapuda birden fazla hissedar varsa poliçe birinin adına yapılsa dahi hasar olduğunda ödeme tapuda belirtilen hisseler oranında tüm hak sahiplerine yapılır. Hissedarlardan birinin sadece kendi hissesi için ZDS yaptırması mümkün değildir.

Sayfa Başı
41. Dubleks evler için ZDS nasıl yapılır?

Toplam metrekare üzerinden tek bir poliçe düzenlenebilir.

Sayfa Başı
42. ZDS poliçesi yaptırılırken arsa değeri dikkate alınır mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi binaya gelen zararları kapsar. Deprem sonucunda arsa değeri değişmeyeceğinden, Zorunlu Deprem Sigortası yapılırken bu pay dikkate alınmaz. Beyan edilen metrekare üzerinden hesaplanan bina bedeli esastır.

Sayfa Başı
43. Tapudaki metrekare ile meskende kullanılan metrekare farklı ise hangi değer dikkate alınmalıdır?

Poliçe yapılırken sigortalı beyanı esas alınır. Deprem olduğunda gerçek metrekare dikkate alınarak hasar hesaplaması yapılır.

Sayfa Başı
44. Kat mülkiyeti olmadan ZDS poliçesi yapılabilir mi?

Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da poliçe yapılabilir. Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

Sayfa Başı
45. Hasar görmüş konutlar için ZDS poliçesi düzenlenebilir mi?

Hasar görmüş binalar, T.C. Başbakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.

Ağır Hasarlı Binalar: Bu binaların güvenlik gereği yıkılması gereklidir. Bu nedenle yeniden inşasına kadar sigortalanması mümkün değildir.

Orta Hasarlı Binalar: Sigortalandırma, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "Yapı Kullanma İzni" adıyla verilen, binanın oturabilir durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.

Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta düzenlemesi buna göre yapılır.

Sayfa Başı
46. ZDS yaptırılabilmesi için "İnşaat Ruhsatı" alınmış olması gerekir mi?

Bu durum, sigorta konusu binanın hangi tarihte inşa edilmiş olduğuna göre değişiklik gösterir. Buna göre;

 • 27 Aralık 1999 tarihinden önce yapılan binalar için "inşaat ruhsatı" aranmaz. Ancak, söz konusu yerlerin (arsanın veya binanın) tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi olmaları gereklidir. Diğer bir deyişle hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar için sigorta yapılmaz.
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen binalar için ise, ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması şartı aranmaz. Diğer bir deyişle, yeni binalar ancak "inşaat ruhsatı" bulunması kaydıyla sigortalanabilir. Buna karşılık "iskan izni"nin ibrazı her iki durumda da gerek değildir.
Sayfa Başı
47. ZDS yaptırılmamış ama emlak vergisi ödeniyorsa teminattan yararlanılabilir mi?

ZDS vergi değildir; bir sigortadır. TCIP sistemine katılımı olan sigortalılar, hasar durumunda, poliçeleri doğrultusunda hak sahibi olur.

Sayfa Başı
48. Tapu Tahsis Belgesi ya da Çaplı Tasarruf Vesikası ile ZDS yaptırılabilir mi?

Bir binanın Zorunlu Deprem Sigortası’na tâbi olabilmesi için tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar (arsa, arazi vb.) üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş olması koşulu aranır. Buna göre, Tapu Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş, tapu kaydını içeren ve özel mülkiyete tâbi olan (başka bir deyişle hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan) binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

Sayfa Başı
49. Hak sahiplerine tapu dağıtımı yapılmamış kooperatiflerde (Bkz.) ZDS uygulaması nasıldır?

Henüz hak sahiplerine tapu dağıtımının yapılmadığı ve tapu senedinde "malik" olarak kooperatifin göründüğü durumlarda, Zorunlu Deprem Sigortası, kooperatif veya kendisine belirli bir bağımsız bölümün tahsisi yapılmış hak sahibi kooperatif üyesi adına yaptırılabilir.

Sayfa Başı
50. Noter Satış Vaadi Sözleşmesi’ndeki “Alıcı” konumundaki kişi kendi adına ZDS yaptırabilir mi?

Noterde yapılan sözleşmeler satış vaadi niteliğindedir ve taşınmazın mülkiyeti devredilemediği için Satış Vaadi Sözleşmesi’ndeki “Alıcı” konumundaki kişi kendi adına Zorunlu Deprem Sigortası yaptıramaz.

Sayfa Başı
51. Müstakil ve bahçe içerisinde bulunan bir daireyi, kot farkından dolayı, yol seviyesinden ayıran bir istinat duvarı bulunuyorsa, olası bir depremde istinat duvarı çöktüğünde dairede oluşacak hasar ZDS kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin, deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu tsunaminin, deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar karşılanır. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere bina bölümleri TCIP tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Bu durumda  mesken Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındadır.

Sayfa Başı
52. Devre Mülkler için ZDS nasıl düzenlenebilir?

Konutun tümü için ve yıllık olarak tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenir. Buna göre , "Devre Mülkler"de Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin, yönetici veya yetkilendirilen bir kişi tarafından yaptırılması ve priminin ortak malikler arasında paylaştırılması gereklidir.

Sayfa Başı
53. Eski yıllara ait ZDS poliçeleri saklanmalı mıdır?

Eski poliçe bilgileri TCIP sistemlerinde saklı tutulduğundan, vatandaşların poliçeleri saklama zorunluluğu bulunmaz.

Sayfa Başı
54. 8 dairenin olduğu bir apartmanda sadece 4 daire yenileme yaptırıyorsa bu daireler için grup indirimi devam eder mi?

Sigorta yapılacak daire sayısı 8 ve 8'in üzerinde ise %20 indirimden faydalanabilir; aksi takdirde indirim uygulanmaz.

Sayfa Başı
55. 100 adet bağımsız villa binası (aynı yerde, farklı kapı ve parsel no’lu), %20 indirimli olarak ZDS yapılabilir mi?

İndirimli poliçe düzenleme aşamasında il/ilçe/belde, semt ve mahalle bilgilerinin tüm daireler ve binalar için aynı olması gereklidir. Eğer bu bilgiler villaların tümü için aynıysa, %20 indirim uygulanabilir.

Sayfa Başı
56. Geneli “betonarme” olup, sadece çatısı “ahşap taşıyıcı üzeri kiremit kaplama” olan bir binanın yapı tarzı ne olarak seçilmelidir?

Çatısı dışındaki kısımları betonarme olduğu için bu binanın yapı tarzı “çelik betonarme” olarak kabul edilir.

Sayfa Başı
57. Tapuda “kargir” ve “tam kargir” yazdığında, poliçenin “çelik betonarme karkas” üzerinden düzenlenmesi uygun mudur?

Tapuda yer alan “kargir” ve “tam kargir” ifadelerinin Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinde “çelik-betonarme” tarifesi üzerinden değerlendirilmesi uygundur.

Sayfa Başı
58. ZDS poliçesinin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçe kağıdı üzerinde TCIP logosu, seri numarası ve zemininde mavi renkte TCIP fligranı bulunur. Poliçenin geçerli olup olmadığının kontrolü için, test.dask.gov.tr internet sitesinden ad-soyad, poliçe numarası girilerek sorgulama yapılabilir.

Sayfa Başı
59. Satın alınan bir dairenin ZDS poliçesi olup olmadığı nasıl öğrenilebilir?

TCIP Çağrı Merkezi (ALO TCIP 125) aranarak poliçe kontrolü yapılabilir.

Sayfa Başı
60. ZDS yaptırıldıktan sonra poliçe ulaşmadığında ne yapılmalıdır?

Poliçeyi düzenleyen acente ile irtibata geçilmesi gereklidir.

Sayfa Başı
61. Poliçeler kaybedilirse ve acente de poliçe numarasına ulaşamıyorsa, ne yapılmalıdır?

ALO TCIP 125 numaralı telefondan TCIP Çağrı Merkezi aranarak, sistemden poliçe numarası öğrenilebilir. Daha sonra ilgili acenteden veya bağlı bulunan sigorta şirketinden yeniden basım yapılabilir.

Sayfa Başı
62. Site yönetimi tüm binaları sigortalandırılmak istediğinde, tüm dairelere ulaşılamıyorsa, tümünün sigortalanması için ne yapılmalıdır?

Site yönetimi olarak “Sigorta Ettiren” sıfatı ile tüm dairelerin Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir. Site Yönetimi tarafından tüm poliçelerin primleri ödenmelidir.

Sayfa Başı
63. Poliçe süresi bitmeden önce yenileme işlemi yaptırılabilir mi?

Poliçenin, süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde, poliçeyi düzenleyen acenteye başvurularak yenilenmesi mümkündür.

Sayfa Başı
64. ZDS’de indirim uygulanır mı? Nasıl yararlanabilirim ?

Apartman ve sitelerde en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalar için, tarife fiyatları üzerinden %20 oranında indirim uygulanır. Sayfa Başı

65. Yapı Kullanım İzin Belgesi nedir?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra Belediye veya Valiliklerce anayapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanıldığını ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir. Bu belge bir apartmanın bağımsız bölümlerinin bir kısmı için verilmişse, “cins değişikliği" yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

Sayfa Başı

Sigorta Bedeli

66. Azami Teminat Tutarı nedir ve nasıl tespit edilir?

TCIP, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. TCIP tarafından verilen Azami Teminat Tutarları internet sitemizde yer alır.

Azami Teminat Tutarı’nın tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri TCIP tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak konut sigortası yaptırabilir.

Sayfa Başı
67. Azami Teminat Tutarı’nı geçen binalarda -sigorta bedeline etki etmediği sürece- metrekare düşük gösterilebilir mi?

Her iki metrekarede de bedel ve prim değişmese de, poliçe düzenlenirken hasar durumunda problem yaşanmaması için doğru bilgi verilmesi gereklidir.

Sayfa Başı
68. ZDS’de tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

Sayfa Başı
69. ZDS poliçesi yaptırırken piyasa rayici mi yoksa tapudaki bedel mi esas alınmalıdır?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği metrekare fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur.

Sayfa Başı
70. Evin bedeli, kredi için daha yüksek gösterilebilir mi?

Bedel, binanın brüt yüzölçümünün, Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği metrekare fiyatları ile çarpılmasıyla bulunur. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin Sigorta Bedeli, hiçbir koşulda tarifede belirlenen Azami Teminat Tutarı’ndan çok olamaz. Alınan teminatın kredi bedelinden düşük olduğu durumlarda, isteğe bağlı konut sigorta poliçesi ile eksik kalan teminat tamamlanabilir.

Sayfa Başı
71. Poliçe yapılırken metrekare olarak tapuda yazan bedel mi esas alınmalıdır?

Tapuda yazan metrekarenin, zaman içerisinde o dairenin inşasında değişikliğe uğrama ihtimali olduğundan ya da arsa tapularındaki metrekare dairenin kullanılan brüt yüzölçümünü yansıtmadığından, sigortalının beyanı esas alınmalıdır.

Sayfa Başı
72. Sigorta bedelinde muafiyet var mıdır?

Sigorta bedelinin %2 si her bir hasarda “tenzili muafiyet” olarak uygulanır.

Sayfa Başı

Sigorta Primi

73. Aynı konut için ZDS poliçesi satan sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından farklı prim talep edilebilir mi?

Sigorta primleri, Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimatında belirtilen esaslara göre belirlenir. Aynı konut için farklı sigorta şirketlerinin farklı prim talep etmesi mümkün değildir.

Sayfa Başı
74. ZDS poliçe bedeli ve primi nasıl öğrenilebilir?

Söz konusu bilgiler test.dask.gov.tr adresinden, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili şirketler ve/veya bağlı acentelerden ve 125 numaralı ALO TCIP Çağrı Merkezi’nden öğrenilebilir.

Sayfa Başı
75. Geçmiş yıllarda yaptırılmamış ZDS için geçmişe yönelik ceza ödenir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin her yıl yaptırılması gerekli olmakla birlikte mevcut düzenleme çerçevesinde, poliçenin geçmiş yıllarda yaptırılmamış olmasından dolayı her hangi bir ceza ödenmez.

Sayfa Başı

Hasar

76. Hasar durumunda TCIP'a gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararların, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler şöyledir:

 • Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poliçe numarası ile)
 • Güncel Tapu bilgisi
 • Hasar Yeri Açık Adresi (Eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için)
 • Sigortalı Telefonu (Sabit ve/veya Mobil)
Sayfa Başı
77. Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Sayfa Başı
78. TCIP'ın hasar ödeme kapasitesi nedir? Toplanan primler muhtemel hasar ödemelerini karşılayabilir mi?

TCIP'ın olası bir deprem durumunda muhtemel yükümlülükleri ile ilgili olarak yeterli kaynağı bulunur. Bu kaynaklar temel olarak toplanan prim gelirlerin ve reasürans koruması, yani toplanan prim gelirinin yeniden sigortalanması sayesinde oluşur.

Sayfa Başı
79. Bir deprem sonrasında hasar meydana geldiği takdirde neler yapılmalıdır?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu aşağıda belirtilen Çağrı Merkezine bildirilmelidir:

ALO TCIP 125

Sayfa Başı
80. Hasar ödemesinde muafiyet nasıl hesaplanır?

Sigorta bedelinin %2 si her bir hasarda “Tenzili Muafiyet” olarak uygulanır. Sigorta bedelinin %2'sinin üzerinde olan tutar, tazminat ödemesi olarak sigortalıya ödenir.

Sayfa Başı
81. Bir yıl içerisinde birden çok hasar olduğunda  tek ödeme mi yapılır? Yani bir poliçe bir hasar için mi geçerlidir? Hasar olduğunda ödeme alındığında tekrar hasar olursa ödeme alınabilir mi?

Hasar olduğunda gerekli şartlar sağlanıyorsa ödeme yapılır. Bir poliçe bir hasar için geçerli değildir. Hasar ödemesi alındıktan sonra onarım yapıldığı takdirde bir sonraki hasarda, onarılan yerlerin eksper tarafından kontrolü sonucunda ödeme yapılabilir. Bu depremler aynı poliçe vadesinde olabileceği gibi birbirini takip eden poliçe vadelerinde de oluşmuş olabilir. Ancak bina herhangi bir depremde pert olmuş ve tazminat olarak sigorta bedelinin tamamı ödenmiş ise poliçe teminatı sona erer.

Sayfa Başı
82. Tsunami olayı ZDS teminatı içinde midir?

Denizin altında meydana gelen bir deprem afetinin yol açtığı deprem dalgasının (tsunami) konutlarda yol açacağı maddi zararlar, hasarın meydana gelmesinde en etkili ve yakın sebebin deprem olması nedeniyle, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin kapsamında değerlendirilir.

Sayfa Başı
83. Düşük metrekare gösterilen yerlerde hasar durumunda ne gibi işlemler uygulanır? Ödeme yapılır mı?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi oluşturulurken tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olması esastır. Bu nedenle yanlış beyan uygunsuzdur. Düşük metrekare gösterilen yerlerde hasar olması durumunda eksper gerçek metrekareyi tespit eder ve muafiyet bu tespit üzerinden hesaplanır. Hasar ödemeleri bu şekilde yapılır.

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir.

Sayfa Başı
84. Sigortalanacak konutun birden fazla malikinin bulunması halinde tazminat nasıl ödenir?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının C.3 maddesine göre, aynı bina/yer için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz. Bu nedenle, bir konutun birden fazla mâlikinin söz konusu olması durumunda, konutun tümü için sadece tek bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlenmesi ve priminin malikler arasında paylaşılması gereklidir. Tazminat da hisseleri oranında malikler arasında paylaştırılır.

Sayfa Başı
85. Bina sahiplerine ZDS tarafından ödeme yapılması, devletin ödeme yapılan arsaya veya daireye sahip olduğu anlamına mı gelir?

Böyle bir uygulama söz konusu değildir. ZDS ödemesi sadece hasarın giderilmesi içindir; “Tapu Sahibi”ni değiştirmez.

Sayfa Başı
86. Depremde poliçe kaybedilirse ve poliçe numarası da bilinmiyorsa, tazminat talebi hakkı ortadan kalkar mı?

Sigortalının tazminat alma hakkı ortadan kalkmaz. Sigortalının, adı, soyadı ve adres bilgileri TCIP sisteminde saklı tutulur. Buradan tekrar alınarak, hasar dosyası açılır ve tazminat ödenir.

Sayfa Başı
87. ZDS tazminat ödemesinin yapılabilmesi için konutun tamamen yıkılması mı gereklidir?

Zorunlu Deprem Sigortasında tazminatın ödenebilmesi için konutun tamamen yıkılması şart değildir. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi kapsamında hem tam hasar, hem de kısmi hasarlar sigorta bedeline kadar ödenir.

Sayfa Başı
88. Depremde sigortalı konutta bir hasar olmayıp, sadece apartmanın ortak alanlarında (koridor, çatılar vs.) bir hasarın olması durumunda, tazminat ödenir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası ile teminat altına alınan ortak alanlar; temeller, taşıyıcı sistem, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, çatılar ve bacalardır. Depremde sigortalı konutta bir hasar olmayıp da sadece ortak alanlarda bir hasar olması durumunda, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi, sigortalının taşınmazdaki hissesi oranında, söz konusu hasardan hissesine düşen miktarın sigorta bedelinin % 2'si olan muafiyet tutarını aşan kısmını öder.

Sayfa Başı
89. Kredi ile alınan konut üzerinde bankanın ipoteğinin bulunması durumunda ZDS nasıl düzenlenir? Tazminat durumunda öncelik kimindir?

Kredi ile alınan konut üzerinde banka lehine ipotek bulunması durumunda, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi üzerinde, söz konusu kredi ile konutu alan şahıs "Sigortalı", krediyi veren banka "Rehinli Alacaklı" olarak belirtilir. Her hangi bir hasar durumunda, banka, konut kredisinden doğan alacağını öncelikli olarak TCIP'dan tahsil eder.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin mülkiyetinde olan, ticari ve sosyal amaçla satışı yapılmak üzere inşa ettirilen ancak henüz hak sahiplerine tapu dağıtımı gerçekleşmeyen toplu konutlarda, Zorunlu Deprem Sigortası, ilgili bağımsız birimi (mesken, dükkân vb.) “Devir Sözleşmesi” ile satın alan Hak Sahibi tarafından yapılmalıdır.

Sayfa Başı
90. Bir binanın ruhsatında 8 kat için izin olmasına karşın, 10 katlı olarak inşa edilmişse, deprem olduğunda 9 ve 10‘uncu katların hasarları ödenir mi? 

Meskenler 27/12/1999 tarihinden önce yapılmış ise hasar ödemesi yapılır, ancak bu tarihten sonra yapılmış ve yapı ruhsatı yok ise hasar ödemesi yapılmaz.

Sayfa Başı
91. ZDS poliçesi yaptırılan bir dairenin taksitlerini ödemeye devam ederken daire satılırsa ve bu sürede deprem olursa, tazminat ödemesini kim alır?

Tazminat ödemesi, hasar anında tapuda adı “Hak Sahibi” olarak geçen kişiye yapılır.

Sayfa Başı
92. Kooperatif üyelerinin tapusunda “Sigortalı Adı” olarak ilgili kooperatifin adı yer alıyorsa, yani henüz kat mülkiyeti tapusu kişi üzerine geçirilmemişe, hasar olduğunda ödeme kime yapılır?

Öncelikle kişiye ait “Kooperatif Üyelik Belgesi” (ada-pafta-parselin yer aldığı) temin edilmelidir. Bu sayede kişinin o daire üzerindeki sahipliği belgelenmiş olur. Bu belgenin üzerindeki imzaların kontrolü için “kooperatif imza sirküleri” ve kooperatifin haklarından feragat ettiğini gösteren “muvafakat yazısı” talep edilir.. Belgeler tamamlandığında kişinin adına ödeme yapılması mümkün olur.

Sayfa Başı
93. TCIP Eksper Yetki Belgesi nasıl alınabilir?

Yetki Belgesi, TCIP tarafından düzenlenen eğitimlere katıldıktan ve başarıyla tamamlandıktan sonra alınır.

Sayfa Başı
94. Deprem olduğunda, dairenin içinde hasar olmasa da, binanın taşıyıcı sisteminde ağır hasar oluşması sonucu bina oturulamaz hale gelirse, sigortalı hasar ödemesi alabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda temeller ve taşıyıcı sistem, teminat kapsamı altındadır. Deprem olduğunda dairenin içinde hasar meydana gelmese de ,binanın temelinde ve/veya taşıyıcı sisteminde bir hasar meydana gelmesi durumunda, ekspertiz işlemleri başlatılır.

“Ekspertiz Raporu” ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı incelemesi sonucu alınan “Ağır Hasarlı Raporu” doğrultusunda, oturulamayacak durumda olduğu tespit edilen bina için sigortalının hissesine düşen miktar, sigorta bedelinin % 2'si olan muafiyet tutarı düşülerek, ödenir.

Ancak ödenecek bu sigorta tazminatında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre belirlenen “yeniden inşa bedeli” esas alınır. Bu tutar hiç bir durumda sigorta bedelinden fazla olmaz. Ödenecek tazminat ile binanın hasardan önceki durumuna getirilmesi amaçlanır; onarım masrafları karşılanmaz. 

Sayfa Başı

Sigorta Poliçelerine Yapılacak Zeyil ve İptaller

95. Poliçedeki bilgilerin eksik veya yanlış yazılması durumunda ne yapılması gerekir?

Poliçenin düzenlendiği yetkili acenteye başvurulması gereklidir. Poliçenin üzerindeki il-ilçe-belde-mahalle dışındaki bilgiler eksik veya yanlış yazıldığında, düzeltme yapılabilir.

Sayfa Başı
96. Poliçe vadesi devam ederken adreste değişiklik  olduğunda, yeni tapuya ilişkin olarak yürürlükteki sigorta üzerinde zeyil (gerekli bilgi düzeltmeleri) yapılabilir mi?

Adres ve tapu bilgilerindeki değişiklikler için  poliçenin yaptırıldığı acenteye ulaşılarak, zeyil yaptırılabilir.

Sayfa Başı
97. Konut kredisi kullanarak satın alınan binada ZDS yaptırıldıktan sonra, binanın eski sahibinin de ZDS poliçesi olduğu fark edildiğinde, ne yapılmalıdır?

Yeni yapılan poliçe iptal edilmelidir. Yürürlükte olan poliçeye menfaat değişikliği zeyili yapılarak binanın yeni sahibinin adı yazılmalıdır.

Sayfa Başı
98. Satıştan dolayı ikinci bir ZDS yaptırılırsa, ilk yapılan poliçe iptal edilebilir mi?

Satıştan dolayı Zorunlu Deprem Sigortası iptal edilemez. Bu durumda banka tarafından yapılmış mevcut poliçe iptal edilip, meskeni satın alan kişi adına bir “devir zeyili” yapılması gereklidir.

Sayfa Başı
99. ZDS poliçesindeki yanlışlıkların düzeltilmesi ya da poliçedeki menfaat sahibinin değişmesi için ne yapmak gerekir?

Sigorta sözleşmesi süresi içinde konutun satışı vb. nedeniyle menfaat sahibinin değişmesi durumunda, yetkili acente ya da sigorta şirketine başvurularak bir “zeyilname” düzenlenmesi gereklidir. Benzer şekilde, poliçe bilgilerinde değişiklik yapılması ve yanlışlıkların düzeltilmesi de zeyilname ile mümkündür.

Sayfa Başı
100. ZDS poliçesi iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunlu bir poliçedir. Sadece Genel Şartlar C2 "Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Ve İptaller" maddesi gereğince iptal edilebilir:

"Aynı yer için birden fazla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmış olduğunun ya da A.2 maddesi uyarınca sigorta kapsamı dışında kalan bir yere yanlışlıkla Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenlendiğinin sigorta ettiren tarafından belgelendirilmesi durumunda, Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi başlangıcından itibaren iptal edilir ve primin tamamı sigorta ettirene iade edilir."

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılmaktadır.

Sayfa Başı