KATILIM SİGORTACILIĞI NEDİR?

Katılım sigortacılığı katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetlerini ifade eder. Katılım sigortası kısaca, yardımlaşma ve dayanışma usulüne göre çalışan sigortadır. Katılım sigortacılığında; sigortalıların katkı primleri yardımlaşma ve dayanışma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan havuzda toplanır ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım Sigortacılığı Sisteminin temel ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır;

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması,
  • Primlerin toplandığı prim havuzunun mülkiyetinin operatör şirkete değil poliçe sahiplerine ait olması,
  • Sigorta ettirenlerle operatör şirket arasındaki hukuki ilişkinin hizmet (vekalet) ilişkisinden oluşması,
  • Şirket öz kaynağı ile sigortalılardan toplanan primlerin farklı havuzlarda faizsiz esaslı ürünlerde (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb.) değerlendirilmesi,
  • İslami finans ilkeleriyle uyumlu olmayan iktisadi varlık ve kıymetlere sigorta teminatı verilmemesi.

Katılım Esasları: Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Kuruluş: Katılım esaslı ürün veya hizmeti bulunan veya "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla ürün ve hizmet sunan Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunu; söz konusu şirketlerden gelen katkı payları ile görevini ifa eden Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar ile bunları uhdesinde bulunduran şirketi ifade eder.

Katılım Havuzu: Katılım esaslı faaliyetlerden kaynaklı finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği Katılım Havuzunu ifade eder.

Katılım Reasüransı: Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Danışma Komitesi: Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

KATILIM SİGORTACILIĞI MEVZUAT

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge

NEREDEN ALABİLİRİM?

Katılım Esaslı Zorunlu Deprem Sigorta poliçesi alabileceğiniz Sigorta Şirketi bilgileri aşağıdaki gibidir.

KATILIM SİGORTACILIĞI İCAZET BELGELERİ

DANIŞMA KOMİTESİ

Danışma Komitesi Üye Bilgileri

DASK, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'ndan (İKTİSAT) almaktadır. Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Servet BAYINDIR’dır.

Danışma Komitesi üyelerinin kısa özgeçmişleri:

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi" adlı teziyle yüksek lisansını (1995), "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi'nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya'da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).
İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük unvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İKTİSAT) kurmuş (2019), çeşitli katılım bankası ve sigorta şirketlerinde Danışma komitesi üyeliği yapmıştır.
Servet Bayındır, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Üyesi)

1975'te Eskişehir'de doğdu. 2000 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.
Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı.

Dr. Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

1980 İstanbul doğumludur.
Şenol, 2003'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında Helal Gıda üzerine doktorasını tamamladı.www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Dr. Adayı Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)

1991 yılında Ağrı doğumludur. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2016 yılında İstanbul Üniversitesinde "Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Serdar Özalp halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda Dr. öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ömer Mahmut Kuzanlı (Danışma Komitesi Raportörü)

Ömer Mahmut Kuzanlı 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kuzanlı halen İ.Ü. İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde tezli olarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1991 yılında Global Menkul Değerlerde başlayan iş hayatı çeşitli aracı kurumlarda üst kademe yönetici olarak devam etmiştir ve halen İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nda Fahri Raportörlük görevini yürütmektedir. TKBB Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Uyum ve Denetim Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, 2, 3 ve Türev Araçlar Lisansları olan Kuzanlı Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması Şehirler Yarışıyor