Hasar Tiplerine Göre Bina Sigortalaması

Binanızı, daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile, hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Söz konusu kriterleri şu şekilde özetleyebiliriz:

Hasar görmüş binalar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hafif-Orta-Ağır" olarak üç bölümde sınıflandırılır.

Ağır Hasarlı Binalar: Resmi kurumlar tarafından yıkımına karar verilen ve “ağır hasarlı” olarak tespit edilen binaların sigortalanması mümkün değildir.

Orta Hasarlı Binalar: Bu kategorideki sigortalama, binaların onarılması ve/veya güçlendirilmesi zorunluluğu taşır; bu işlemlerin yerine getirildiğinin resmi olarak belgelendirilip sunulması koşuluyla mümkündür. Söz konusu belge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, binanın “oturabilir” durumda olduğu gösteren uygunluk belgesidir.

Hafif Hasarlı - Hasarsız Binalar: Bu binaların sigortalanmasında, sigortalının beyanı esas alınır ve sigorta poliçesi buna göre yapılır.

Tazminat Ödeme Süreci

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır.

Mevcut uygulamada, doğrudan sigortalı tarafından ya da yetkili sigorta şirketleri aracılığıyla yapılan hasar ihbarları, DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyası açılır ve hasarın tespiti için hasar tespit görevlileri atanır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenen tazminat tutarı, hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine “İsme EFT/Havale” yolu ile gönderilir. Bu banka şubeleri kanalıyla poliçe ve hasarlı konutun sahipliği kontrol edilerek, ilgili hak sahibine tazminat ödemeleri yapılır.

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması